مطالعات بر روی جایگاه های سلولی تثبیت شده به استدلال تکرارپذیری نتیجه ها مورد به کارگیری قرار می گیرد ، علاوه بر این که آن ها به سرعت نشر می شوند و طول قدمت نامحدود 3 ، 8 ، 16 دارند . اسید فسفریک یکی از از دوستداشتنی ترین اسیدهایی می باشد که در بسیاری از صنایع، به ویژه در ساخت کودها گزینه به کار گیری قرار می گیرد، فروش اسید فسفریک چینی اسید فسفریک میباشد. در سلول های سوختی از اسید فسفریک استعمال می خرید اسید فسفریک ایرانی شود. نمک های همین اسید که به آنها فسفات می گویند عمدتاً در کشاورزی و حتی پذیرایی استعمال می شود. علاوه بر این ، اسید فسفریک سمیت سلولی مشابهی را در مقایسه حیاتی 5.25 Na NaOCl و 2 chlor کلرهگزیدین (محلول و ژل) نشان اعطا کرد ، مطابق مهم مطالعه پیشین 4 که NaOCl و کلرهگزیدین را مقایسه کرد. اهمیت این اکنون ، اسید فسفریک بیشترین فعالیت ضد میکروبی را در مقایسه حساس سایر آب پاشی های بررسی شده نشان داد. از سوی دیگر، باکتری های گرم مثبت متفاوت نظیر فکالیس و کاندیدا آلبیکانس ، که حساس کانالهای ریشه بدون نشانه در ارتباط بوده میباشد 6 ، 21 ، به حیث می برسد به درمان ریشه مقاوم تر و در نتیجه به ناکامی درمان ریشه مربوط می شود. نتیجه ها ما نشان داد که سمیت سلولی محلول اسید فسفریک 37٪ بیشتر از محلول های دیگر برای حذف لایه اسمیر مانند 17٪ EDTA و 10٪ اسید سیتریک است. تنفس: تنفس اسید فسفریک یک خطر محتمل نمی باشد مگر اینکه تا دماهای بالا گرم شود و تبخیر گردد. دیدنی میباشد بدانید یک بطری نوشابه مشکی غالبا حاوی 500 میلی گرم اسید فسفریک می باشد. مراقب باشید بدن و پوست شما مهم اسید فسفریک تماس پیدا نکند. با تشدیدهای عفونی دردناک 6 ، 21 یار میباشند ، آن‌ها بخش اعظم اهمیت به مواد آب پاشی آزمایش شده هستند. سمیت سلولی مواد آبیاری به سلولهای فیبروبلاست 3T3 در اینجا آیتم بررسی قرار گرفت. در همین روش کانیهای فسفات را مهم اسید فسفریک و اسید سولفوریک ادغام می کنند، در هر مورد علاوه بر ساخت اسید فسفریک و بعضی فسفاتها که ترکیبات اهمیت هستند، سایر ترکیبات ( ) هم ساخت میشوند، از طرف دیگر واکنشهایی که در آن دارای از دربین رفتن اسید سولفوریک ، ترکیباتی ساخت می‌شود که از حیث تجاری قلیل حساس میباشند (واکنشهای پارازیتی)، یونهای مزاحمی تولید شده و سبب آلودگی مخلوطها میشوند.

ایندکسر