ایالات متحده طرفداران زیادی دارد – اما تعداد متخصصانی که آنها را بخاطر بسپارند بسیار کم استشیوع تولید کمبود وحشتناکی را حل کرد که اولین موج Covid-19 را تعیین کرد. اما مازاد ممکن است برای جلوگیری از تعداد زیادی مرگ و میر کافی نباشد.


منبع: book-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>