تحقیق در مورد عایق الکتریکی

جریانات نشت سطحی در ارتفاع مسیرهای بین الکترودها، برروی مرحله ماده عایق جریان دارند. اعمال ولتاژ نباید سبب فروپاشی عایق بندی جامد يا تخلیه نورانی مرحله بين الكترودها شود. مقاومت عایقی عایق بندی جامد مانند بقیه پارامترهای الکتریکی آن، کاملاً معلوم و غیرقابل تغییر نمی باشد و به کارداران متعددی مانند ناخالصی های موجود در آن، دما، رطوبت، ولتاژ اعمال شده، مدت زمانه اعمال ولتاژ و غيره وابسته است. باید حساس کارگزاری وسیله حفاظتی مناسب برای تجهیزات را در رخ پیش آمدن دو اتصالی هم دوران و مستقل انقطاع کرد. مهم این که مبنای گزینش مسافت خزش میزان ولتاژی می باشد که در مدت زمان طولانی در بین الکترودها برقرار است، کلیدی همین حال عامل ها متفاوت دیگری در ارتفاع عمر موثر آن مؤثرند و می بایست در انتخاب دست کم مسافت خزش درنظر گرفته شوند. مشخصه های الکتریکی و غیرالکتریکی عایق جامد می بایست چنان باشد که در ارتفاع عمر اثرگذار تجهیزات برقی، تنش های دی الکتریکی، تنش های حرارتی و تنش های مکانیکی و تاثير کارداران شیمیایی پیش بینی شده را تحمل نماید به این معنی که در برابر عامل ها محیطی درونی و بیرونی تجهیزات برقی مقاوم باشد. مشخصات عایقی این سه جزء نیز از لحاظ فعالیت و بهره برداری از تجهیزات برقی و هم از لحاظ عامل ها گذرا، موقت و همیشگی که در محفظه داخلی و محیط خارجی تجهیزات برقی ایجاد می شوند می بایست هماهنگ و همبسته باشند، تأمین همین هماهنگی از گزاره برای حفاظت در برابر خطر الکتریسیته گرفتگی، امری حتمی است. برای بررسی تأثیر رطوبت گزینه انتظار در فعالیت و بهره برداری بر استقامت الکتریکی، پس از انجام عملیات رطوبی بر تجهیزات برقی، استقامت دی الکتریکی عایق آن ها دوباره امتحان می شود. تغييرات ابعادی عایق جامد در تجهیزات برقی می بایست در لحاظ گرفته شود، همین تغییرات می تواند فواصل هوایی و فواصل خزشی را تقلیل دهد. هماهنگی و همبستگی اجزاء عایق بندی ایجاب می کند که مرحله تحمل ولتاژ ضربه ای عایق بندی جامد فراتر از مرحله تحمل ولتاژ ضربه ای فاصله هوایی باشد. تحلیل اجمالی کفپوش عایق الکتریسیته تهران سوئیچ که یک عدد از محصولات تخصصی ما در عایق الکتریکی میباشد دارای مقاومت عایق ولتاژ مضاعف بالا (حداکثر 65KV) می باشد. آب مقطر ، میکا و بیشتر پلاستیک ها نمونه ای از عایق ها هستند. از مهمترین این تست ها عبارتند از تست اندیس پلاریزاسیون، تست مقاومت عایقی، تست دی الکتریک روغن و آزمون HiPot رزین عایق الکتریکی . وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حیاتی عایق الکتریکی پارس وب سایت خود باشید.

حتما بخوانید:  کودکان را نجات دهیم جشنواره پلیس راهنمایی و رانندگی برای کاهش آسیب های کودکان در تصادفات