توسعه و تکنولوژی توسعه ای

لیکن در اینجا مقوله ای به اسم به کارگیری صحیح از تکنولوژی مطرح می گردد مبنی بر اینکه می قدرت از تکنولوژی به نوع ای درست بهره پیروزی تا ارزشهای انسانی را ذیل الشعاع قرار ندهد. آتی پژوهی صنعت مد فرضیهای را در این باره مطرح کرده هست که در حال حاضر فاصله چندانی با حقیقت ندارد: در آینده نزدیک لباسها به بهبود عملکرد انسان و زندگی سالمتر، ایمنتر و کارآمدتر کمک میکنند. یکی از روشهای تاثیرگذاری اولتراسوند، تولید حرارت در سلولهای بافت قابل انعطاف است که متابولیسم آن‌ها را هدف قرار میدهد. البته در طرز اولتراسوند به طرز امواج پیوسته، موجهای فراصوت بدون وقفه بر بافت تن تابانده شده و حرارت ساخت میشود. در اولتراسوند به شیوه امواج پالس، این امواج بدون حرارت به سوی هدف از پیش تعیین آخرین خبرها تکنولوژی کامپیوتر شده حرکت میکنند. موجهای صوتی پدید آمده از فناوری اولتراسوند به شکل پالسهای فراصوت و در هر ثانیه به تعداد میلیونها جايگاه به سوی بافت رسول میشوند. همین ارتعاشات فیبرهای مسئول تشکیل بافت آسیب را تحت تاثیر قرار میدهند. چراکه گرمای تولیدی از آن روشها، فقط در مرحله بافت خواهد ماند. رویش تفکر در نظام تازه آموزشوپرورش یک عدد از هدفهای بسیار دارای و کلیدی می باشد که به وقوع پیوستن آن در گرو کاربرد آموزههای تکنولوژی آموزشی است. ذکر این نکته نیز لازم هست که سایبرفوبیا را میتوان اساسی یادگیری تدریجی فناوریهای نو درمان کرد. همانطور که بیان کردیم، انفرارد یکی از فناوریهای موجود در UIC بوده و این تکنولوژی در گردنبند تاندونک به کار رفته است. البته بایستی اعتنا داشته باشید که مادون قرمز‌رنگ یکی از فناوریهای موجود در تاندونک است. سوزنهای ریز (Microneedles) که بهسختی قابلمشاهده هستند، فراهم می‌شوند تا وارد دورهای نو از تزریقهای بدون درد و اخبار جدید تکنولوژی موبایل آزمایش خون شوند. برنامه سلاحهای زیستی آمریکا تا مدتها مخفیانه دنبال میشد تا این که سالها بعد از آن افشای این که دولت آمریکا فارغ از راضی بودن اشخاص در آزمایشگاهها و آزمایشهای میدانی خویش از عوامل زیستی به جهت آزمایش بر بر روی آنان به کار گیری کرده است، جنجالهای فراوانی تولید کرده و بعضا از جنبههای همین برنامه تسلیحاتی گسترده را افشا کرد. همینطور به شما اذن می‌دهد تا تصمیمگیری صحیح و خوب داشته باشید و از تصمیمات اشتباه دور شوید. همین حرارت قابلیت و امکان دارااست تا اسپاسم گردنی که در اصل به استدلال جراحت یا این که کشیدگی شکل می دهد را التیام دهد. تکنولوژیهایی مانند به کارگیری از انرژی خورشیدی در ساختمان و یا تصفیه هوا یا این که گجتهای هوشمند تنها بخش کوچکی از امکانات خانههای هوشمند هستند.

حتما بخوانید:  ادای احترام به محین افشان پور در موزه هنرهای مدرن تهران