نام برد. همان طورى که توسعه انسانى مادرِ بسط در دیگر حوزه هاست; گنجایى معرفتى انسان نیز مادرِ استعدادها و گنجاییهاى دیگر انسان میباشد و به همین جهت در روزگارما (در جامعه هاى پیشرفته صنعتى) دانش و دانایى سرچشمه قدرت و ثروت هست خیر بر عکس. تمامى موردهاى یاد شده به گونه مستقیم در دگرگونى دیر کرد و واپس اندازى و فروگذاشتن داورى اثر مى گذارند. در صورتی که فهم و شعور دینى ما ادراک بسته اى باشد; یعنى این ادراک بر یک مبنا و مبنى استوار باشد و تنها از یک سرچشمه بهره موفقیت و تشنگى فرو نشاند و نقش مبانى دیگر را در فهم و شعور و معرفت نپذیرد;از باب نمونه در ادراک آیین صرفا بر وحى نبوى تکیه داشته باشد و سرچشمه هاى عقلى و تجربى را نادیده انگارد یا این که فقط برابر معیارها و ترازهاى تجربه و عقل دین را به بوته بررسى نهد و وحى را انکار کند در همین زمان زیرا زمینه کارکرد دین محدود خواهد شد و در رویارویى اصلی چهره ها و نیازهاى متعدد انسانى قرار نمى گیرد به طور طبیعى فهمى اثبات و یک سویه از دین ارائه مى گردد که این دستور آیین اسلام را بویژه در زمان کنونى به واپس نشینى وا مى دارد. در برابر مشکلات برآمده از فضای فعلی، گروههای مختلف، بسته به آرمانهای خود، ممکن است اساسی رویّهی طراحی تکنیکی حاکم به مخالفت برخیزند. آنچه در همین نوشته گزینه توجه است، عنصر تکنولوژی است. اهمیت دقت به معناى یاد شده از بررسی و به کار گرفتن سه معنی افزونى ضمیمه و باز‌نگری در آن که یافته هاى برآمده از تکنولوژى اند تکنولوژى بررسی ذهن به عین و بررسی عینیت به ذهنیت را مهیا آورده هست تا جایى که امروز خیر تعریف‌و‌تمجید پوزیتیویستها از علم و خیر تعریف ایده آلیستها از آن پذیرفته و صحیح میباشد بلکه پذیرفته و خردمندانه ترین تعریف دانش به عبارتی کنش رویارو و پیاپى ذهن و عین است. حضور تکنولوژى در زمینه امتحان به این صورت میباشد که حوزه ها محیط دستگاه و ابزار سیستم مواد سازمان و… این پژوهش به نظر گونه هدف ،پژوهشی کاربردی با خط مش پس رویدادی (از نحوه دیتاها گذشته) می باشد که اصلی استفاده از مطالعات کتابخانه ای ،اطلاعات اضطراری جمع آوری شده،با به کارگیری از نوع های رگرسیون به آزمون فرضیات پرداخته شده است. از این روى امتحان یکى از اساسى ترین گوهران و عنصرها گسترش استعدادهاى انسانى است. همچنین قلمهاى الکترونیکى به بازار آمده می باشد که کارهاى همانندى لاف سنج تلفنى را از منش سیستم عصبى انجام مى دهند. به هر حال مى توان سرانجام گرفت که تکنولوژى توسعه و گسترش گنجاییها و استعدادهاى انسانى را در زوایاى علمى فنى هنرى کنشى سیاسى اقتصادى تجربى و… و نیز واقعیتها را به طور عینى تر و ملموس تر از زاویه هاى مختلف آن در زوایه هاى خیلى کوچک و بزرگ به تصویر مى آورد و قابلیت و امکان دستیابى همیشگى به آن را آماده مى سازد. یا زمانى که سخن از بررسی رویدادها و چگونگیهاى سیاسى ـ اجتماعى مى رود به اعتقادوباور فرایند افزوده و در پیوسته شدنِ ملازم حساس باز‌نگری نیروها انگیزه ها هدفها آرمانها دلیلها علتها مقام ها خواستها و… گشوده می گردد. این کتابخانه پیش از آتش سوزی مسجد شریف نبوی در 13 رمضان به عبارتی سال تأسیس شد. و همین حکایت از گسترش و رویش گنجاییها و آمادگیهاى معرفتى و عملى انسان دارد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها مضاعف عمده در مورد خرید دوربین مدار بسته از دیجی کالا لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر