در Covid Winter ، نحوه گرم ، ایمن و اجتماعی ماندنتجهیزات مناسب ، کمی برنامه ریزی و تمرینات مربوط به دمای هوا به شما کمک می کند تا در فضای باز جشن بگیرید تا از Covid-19 جلوگیری کنید.


منبع: book-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>