مهمترین باکتری در تصفیه هوازی فاضلاب از گونه میله ای هوازی اختیاری و تروفیلیک است. یکی از نحوه ها به جهت از در میان بردن میکروارگانیسم ها و باکتری های بیماری زا در پساب بیش تر کردن کلر به آن می باشد. در روشی که پزشک معالج گیلبرت فاولر به کار گرفته بود لجن فعال شد و باعث تمرکز میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب داروسازی بیولوژیکی شده بود. در این نحوه میکروارگانیسم های هوازی فعال می شوند و مواد آلی موجود در آب را جداسازی و لخته می کنند. همینطور حفظ انطباق اساسی استانداردهای متنوع و مقررات مربوط به بهداشت ، ایمنی ، میزان مرغوب بودن و محفظه زیست را واجب شمرده و بهترین و مطمئن ترین کارشناسان را به مشتریان خویش ارایه می تصفیه فاضلاب مشهد دهد. چنین ترکیبی پتانسیل بالایی برای آلودگی محیط زیست دارد و همچنین بعلت دارا بودن اشکال میکرو ارگانیسم های بیماری زا میتواند منجر پیدایش انواع بیماری ها گردد. وقتی از کلر در پساب استفاده می شود کلیه دست اندرکاران بیماری زا از در میان می روند. از میان موارد ذکر شده، نمک طعام بخش اعظم از بقیه مواد گزینه استفاده قرار می گیرد و طی روند الکترولیز کلر از نمک خوراک تولید می شود. آب برگشتی از منابع ساخت پساب فاضلاب که توسط پکیج تصفیه فاضلاب به چرخه مصرف باز می گردد را می قدرت مجددا در چرخه ایجاد آیتم استفاده قرار داد. بر همین مبنا روشهای بیولوژیکی را از نظر حضور و یا عدم حضور اکسیژن در فرایند به دو نوع کلی روشهای هوازی و بی هوازی تقسیم بندی می نمایند. شیوه تصفیه بیولوژیکی اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که بنحو صحیح بهره برداری شود یک طریقه تقریبا آسان و همچنین ارزان بها به جهت آلودگی زدایی از فاضلابهای بسیاری از صنعت های محسوب می شود، اما باید گفت در بسیاری از موردها نیز نمی تواند بعنوان فقط طریق تصفیه مطرح باشد. برای حذف تمام ازت (دینیتریفیکاسیون) باید واحد انوکسیک مناسب و رجوع و برگشت داخلی جریان هم آماده شود. فیلتر دمنده هوای بلوئر ها بایستی هر 3 ماه یکبار تحلیل شود و در صورت لزوم تمیز یا جایگزین شود، به خصوص در مکان هایی که مستعد موقعیت گرد و غبار هستند. از جمله ترکیبات کلردار، آهک کلردار است که به رخ گرد سپید رنگی اساسی 35 درصد کلر میباشد، و دیگر هیپوکلریت سدیم هست که بصورت محلول مصرف می شود و اهمیت 70 درصد کلر میباشد. یکی از بهترین منش های دوری از آلودگی آب های سطحی استعمال از فاضلاب تصفیه شده برای ایجاد بعضا از مواد اثر گذار و محسوس میباشد.

ایندکسر