شنا کردن به خط ساحلی در زاویه 90 درجه، شما را بدون چاره می کند تا کلیدی جریان فعلی پیکار نمایید و ممکن است به شتاب هرچه تمام خیس خسته شوید. در صورتی که خطایی شکل دهد، سرپرست داوران رجوع و برگشت می بایست گزارش آن را از داوران برگشت دریافت کند و بیدرنگ به سرداور اطلاع حلقه شنا شورتی کودک دهد. زمانیکه مقادیر متعددی اسید لاکتیک در سلولهای عضله تجمع یافت، خستگی عضلانی صورت میدهدکه پیامد آنکاهش هماهنگی و سرعت است. صحیح از زمانی که فعالیت ورزشی آغاز میشود، سه سیستم انرژی در نوسازی ATP مشارکت میکنند. این سیستم انرژی در رتبه اول برای به کار انداختن انرژی استعمال می گردد و بخش اعظم انرژی فعالیتهای فوقالعاده پرسرعت یا کم مقاومت را که۱۰ ثانیه یا کاهش به طول میانجامند، تامین میکند. سیستم انرژی بیهوازی اساسی لاکتیک، بخش اعظم انرژی فعالیتهای کلیدی شدت میانگین تا فراوان را که بخش اعظم از۱۰ ثانیه و حداکثرتا ۲ دقیقه ادامه مییابند، تأمین میکند. تغییر دادن سبک شنا (مثل چهار بدور شنای آزاد، چهار به دور کرال پشت و چهار بدور کرال بر روی سینه) حفظ حساب تعداد دورها را برایتان آسان میکند. از شروع اولیه دستی که پس از شروع و هر بازگشت زده میشود، بدن شناگر بایستی بر روی سینه قرار گیرد و شانههای او کلیدی تراز طبیعی و معمولی آب در یک زمینه باشند. کرال سینه یکی از از اشکال شنا است که حرکاتی کاملا تعریف‌و‌تمجید شده و معین دارد. البته در طول روز دارای توجه به جور تمرینی که دارید می بایست از منابع غنی کربوهیدراتی و پروتئینی به کار گیری کرده باشید. چنین ورزشهایی بهکار تحت بیشینه نیاز دارا‌هستند و شامل کلیه مسابقهها یا این که نوبتهای تمرینی می گردد که بیشتر از ۲ دقیقه ارتفاع میکشد تا به اتمام برسند. اگر در آب و هوای خشک و خنک زندگی میکنید، در عمده مواقع در خانه یا این که در محل عمل تان هوای خشک تنفس میکنید. به استثنای زمانه رجوع و برگشت که شناگر مجاز میباشد تمام بدنش را به ذیل آب برنده شود و پس ازاستارت و هر رجوع و برگشت نیز می تواند همین فعالیت را انجام دهد بشرط این‌که مسافتی را که در پایین آب طی مینماید بیش از ۱۵ متر نباشد.

ایندکسر