در همین شیوه به منظور ارتقاء مقاومت برشی مقاطع بتن آرمه ، صفحات FRP به وجوه جانبی تیر چسبانده می گردد بطوریکه راستای الیاف عمود بر محور طولی تیر یا مایل باشد. جهت داشتن رکاب خارجی U شکل، مصالح FRP بصورت ممتد روی دو وجه جانبی و تحت تیر کارگزاری می شود که این فرمان سبب تقویت خمشی FRP هم می گردد. 6. گسستن چ سبندگی بصورت موضعی ناشی از پیدایش رخنه های خمشی در میانه دهانه تیر و نشر همین روند. حداکثر کرنشی که می تواند در مصالح FRP ساخت گردد، از میزان کرنش FRP در نقطه ای که بتن فشاری مبتلا ناکامی می شود یا نقطه ای که FRP گسیخته می گردد، بدست می آید. همین تنش می تواند از تراز کرنش FRP حساس فرض خوی الاستیک تمام ارزیابی گردد. مصالح FRP تا نقطه ناکامی رفتار الاستیک خطی دارند، لذا کرنش FRP میزان تنش تولید شده در آن را نشان می دهد. این که شکست مقاوم سازی در یک تیر طبق کدامیک از این حالات شکل می دهد، به عوامل متعددی از پاراگراف مشخصات فولاد خمشی و برشی درون مقطع، ابعاد هندسی، خصوصیات مصالح مصرف شده و لایه چسب بکار رفته بستگی دارد. از آنجاییکه ارتفاع موجود برای کارگزاشتن رکابی های FRP به طول تیر محدود می شود، بتن موجود می بایست از کیفیت قابل قبولی برخوردار بوده و لذا سطح آن ترمیم گردد. در ستون های بتنی به کار گیری از FRP ضمن افزایش گنجایش برشی ستون ، مد گسیختگی آن را از شرایط برشی به خمشی تغییر و تحول داده و رخ پذیری را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. از آنجایی که اثر گوشه ای مقاوم سازی می تواند به طور خطرناکی بعلت گسیختگی های نا بهنگام بیش از اندازه برآورد شود، اثر متقابل دیوارهای مقاوم سازی شده دارای المان های بنا ای پیرامونی (نظیر تیرها و ستون ها) حایز اهمیت میباشد. اعمال سیستم پیش تنیدگی در لایه FRP (مزیت ها: ارتقاء سختی، کاهش عرض و توزیع ترک، بهبود مقاومت برشی و خمشی عضو، اجتناب از مودهای شکست ناشی از پوسته شدن در منطقه سوراخ ها و انتهای لایه FRP، ارتقاء ظرفیت مقطع، ارتقاء توشه تسلیم مقطع). دال های بتنی در بعضی مواقع همچون افزایش توشه وارده بر دال، طراحی نامناسب، خوردگی آرماتور های فولادی، به وجود آمدن شکاف در بتن و یا این که جلوس کرد پی بیش از حد مجاز مستضعف تقویت و مقاوم سازی می باشند. استعمال از پوشش های frp که به سطح ها بتنی و یا سطح های خارجی دیگر در سازه چسبانده می شوند حساس شیوه EBR- Externally Bonded Reinforcement اجرا می گردند. جهت محصور نمودن عضو بتنی ، ضروری می باشد راستای الیاف تا حد قابلیت عمود بر محور طولی عضو باشد. درصورتیکه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه فیلم مقاوم سازی اهمیت frp لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر