نحوه هزینه در سال 2021سال گذشته ما فقط سعی داشتیم با مشت ها رول شویم. ما امیدواریم که اکنون بتوانیم برخی از این مهارتهای بقا را در امور مالی خود اعمال کنیم.


منبع: book-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>