لیزر در واقع پرتوهای نور تکفام شده هستند که روی ارتفاع موج دلخواه ما برای مقاصد خاص تهیه و تنظیم می ­شوند و بنا به نیاز ما می توانند اثرات متعددی در ناحیه آیتم لحاظ داشته باشند. تشعشع نور ساخت شده توسط دستگاه IPL روی فولیکول مو همانند لیزر کار میکند. سطح بعدی کاتاژن، وقتی است که رویش مو به شدت نماید می شود و اساسی از در میان رفتن فولیکول ها، مو می ریزد، بخش اعظم افراد صرفا زمانی متوجه این ریزش می شوند که موهای بلند دارند. اینها برای زخم فولیکولهای مو انتخاب میشوند، در حالی که هدف رساندن دست‌کم جراحت به بافتهای اطراف فولیکول است. ا در صورتی که از موهای زائد خود خسته شدهاید و راههای متمایز را برای برطرف کردن آن آزمون کردهاید، ولی هیچکدام نتیجهبخش نبوده است، لیزر مو یک مورد خوب برای شما به شمار میرود؛ لیزر تا حد متعددی میتواند پاسخگوی نیازهای زیبایی و بهداشتی شما بوده و به جهت کاهش و رفع موهای زائد حیاتی لیزر تن مؤثر است. آنگاه از لیزر موهای زائد فقط موهای کرکی و نخ نما باقی می ماند که تا چندین ماه نیاز به لیزر مو بدون عینک تصحیح نخواهد داشت. این ژل معمولاً بیست تا سی دقیقه قبل از شروع فعالیت استعمال شده تا در روزگار درست منطقه آیتم نظر را بیحس کند. ارتفاع موج لیزر را میتوان تنظیم کرد و تنها در یک موج یگانه تهیه و تنظیم نمیشود. طول موج میتواند بسته به درخواست و نیاز شما تهیه و تنظیم شود، اصلی دقت به مرحله انرژی و هنگامی که در معرض لیزر هستید. سیستم IPL انعطاف پذیرتر از لیزر حذف موهای زائد است، زیرا ارتفاع موج لیزر تهیه و تنظیم نشده است. از آنجا که پارامترهای معالجه برای نیازهای شما تهیه و تنظیم میشوند، نتیجه های ممکن است از فرد به فرد متعدد باشد. دستگاه لیزر دکا از بهترین و موثرترین دستگاه های لیزر به جهت حیطه بیکینی است که بسیاری از کلینیک ها به عامل نصیب بالای این دستگاه از آن استعمال نمی کنند. پس از معالجه در شرایطی‌که در گیر درد و تورم شدید ، می توانید از کمپرس یخ استعمال کنید. سیستم IPL را نمیتوان در پوستی که در معرض آفتاب است به کارگیری کرد.

ایندکسر