واکسینه شده؟ برنامه خود را به ما نشان دهیدبرنامه های کاربردی کارت سلامت Covid-19 می توانند به افتتاح مشاغل و بازسازی اقتصاد کمک کنند. آنها همچنین می توانند ناعادلانه افراد را از سفر و کار کنار بگذارند.


منبع: book-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>