چرا ایالت ها منع رفت و آمد به ویروس ها اعمال می کنند؟رهبران ایالت و شهرها در تلاشند سرعت ویروس کرونا را بدون جلوگیری کامل از آن کاهش دهند. اما اینکه آیا وقت شب به شما کمک خواهد کرد هنوز مشخص نیست.


منبع: book-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>