کاهش کلروفیل دارای شوری، ممکن است بهدلیل تخریب کلروپلاست، تغییر و تحول نسبت لیپید به پروتئین و ارتقاء عمل آنزیمهای کلروفیلاز و روبیسکو باشد (Cuin and Shabala, 2007). همچنین اثر سمیت بعضی یونها در حالت تنش شوری از عمل آنزیمی و سنتز کلروفیل در سلول پرهیز می نماید (Cuin and Shabala, 2007). بهعبارتدیگر یکی از دلایل کاهش کلروفیـل در برگ بوتههای در تـنش شـوری، اخـتلال ضمنی در جـذب عنصرها دخیل در ساختن کلروفیل نظیر منیزیم و آهن است (Munns and Tester, 2008) کـه همین نقصان، در پژوهش حاضر حیاتی کاربرد خارجی پتاسیم سولفات و اثر اسمزی این عنصر در جذب آهن و منیزیم (Munns and Tester, 2008) مرتفع شد و پایداری کلروفیل برگ بوتههای انگور را در تنش شوری سبب ساز شد. به علاوه همین عنصر معدنی یک عدد از واجب ترین موادتشکیل دهنده به جهت تولید قند،نشاسته و پروتئین در گیاهان می باشد. به خواسته ارتقا باروری میوه ها و پرهیز از نبود پتاسیم در خاک، عملیات کود دهی را قبل از آغاز رشد میوه ها به این معنی که در اوایل بهار و در حین پرورش میوه ها می قدرت انجام داد. مقاومت درخت را در برابر سرمازدگی افزایش می دهد به طور کلی پسته یکی از از منابع سرشار از پتاسیم می باشد و اساسی برداشت سالیانه کالا درخت ها اهمیت افت پتاسیم مواجه می شوند. استعمال از کود پتاس در کشت پسته علاوه بر وزن گیری دانه های پسته از پوک شدن آنان نیز جلوگیری می کند. کلرید پتاسیم دارای میزان فراوان پتاسیم (62%-60%) میباشد، مهم همین درحال حاضر مصرف زیاد کلرید پتاسیم در مواقعی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز می باشد چندان مطلوب نیست، از مزایای آن میتوان به ارزانتر بودن نسبت به دیگر کودهای پتاسه، محلول بودن آن و سهولت به کارگیری اشاره کرد. همین ماده طبق معمول در کودها استعمال می شود، که هم پتاسیم و نیز گوگرد تأمین می کند. گزینش پذیری زیاد پتاسیم به سدیم در گیاهان در مواردی محافظت می شود که حالت کلسیم ریشه به اندازه باشد و به ریشه ها میزان به اندازه اکسیژن برسد. در پسته عنصر پتاسیم منجر ارتقاء میزان روغن پسته می شود. در بوتههای توتفرنگی (Turhan and Eris, 2004)، پسته (Ranjbar et al., 2017) و انگور (Ahmed et al., 2015; Bybordi, سولفات پتاسیم ویکی پدیا 2012) نیز حیاتی ارتقا شوری نشت یونی افزایش یافت. پتاسیم برای افزایش کیفیت و کمیت سوخ حتمی بوده است.

ایندکسر