یک داستان زمستانی برای رهاییداستان “10 دسامبر” جورج ساندرز سوالی را به وجود می آورد که بسیاری از بیماران و مراقبان را به کام خود می کشد: آیا می توانیم خود یا همدیگر را از رنج نجات دهیم؟


منبع: book-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>